Přeskočit na obsah

O NÁS

Náš příběh

Civilní obrana (zkratka CO) je soustava úkolů a opatření zaměřených na ochranu života, zdraví a majetku obyvatelstva, jakož i národního hospodářství. Tento termín zahrnuje i organizace a instituce provádějící tyto úkoly (civilní obrana) a opatření (civilní ochrana obyvatelstva). Spočívá zejména v analýze možného ohrožení, při provádění opatření ke snížení nebo eliminaci rizik ohrožení a v odstraňování následků mimořádných událostí[1], včetně ohrožení civilního obyvatelstva během vojenských konfliktů.

Civilní obrana se začala rozvíjet počátkem 20. a v průběhu 30. let 20. století. Významně ji urychlil rozvoj vojenského a především bombardovacího letectva, který způsobil během druhé světové války velké ohrožení civilního obyvatelstva i v hlubokém týlu bojujících armád[2]. Později se rozvíjela v důsledku možnosti použití zbraní hromadného ničení, především jaderných zbraní, také jako ochrana při únicích nebezpečných látek, průmyslových nehodách a živelních pohromách. Opatření a postupy civilní obrany byly organizovány na všech úrovních společnosti v městech, vesnicích, závodech, školách, úřadech a podobně. Vytvářely se i objektové útvary, jejichž cílem byla ochrana obytných domů, škol či závodů.[3] Od konce studené války se ochrana civilního obyvatelstva přestala soustředit na obranu před vojenskými útoky, ale zaměřila se na ochranu před katastrofami a havarijními situacemi ve všeobecně.

Civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky.
Civilní ochrana se stává za válečného stavu součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977.

(Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

AJ civil protection
FJprotection (f) civile
ve francouzštině je také rozlišováno mezi pojmem civilní bezpečnost (sécurité civile)